Huurverhoging vrijesectorwoning 2024

Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging maximaal 5,5%.

Omdat de huur betrekking heeft op een woning in de vrije sector, kan er geen bezwaar tegen de verhoging worden aangetekend.

Huurverhoging sociale huurwoning 2024

Uw huurovereenkomst is onderhevig aan de Uitvoeringswet huurprijzen en woonruimte. Dit betekent dat de verhoging van uw huurprijs zal worden bepaald op een inkomensafhankelijke basis van 2022. Op basis van de wettelijke wijzigingen kan uw huurprijs worden verhoogd tot de onderstaande waarden / percentage:

  • 5,8% als uw gezinsinkomen in 2022 lager was dan of gelijk was aan € 52.753,- voor 1 persoon of € 61.046,- voor 2 of meer personen.
  • maximaal € 50,- als uw gezinsinkomen in 2022 voor 1 persoon tussen de € 52.753,- en € 62.191,- was of voor 2 personen of meer het inkomen tussen de € 61.046,- en € 82.921,- was.
  • maximaal € 100,- als uw gezinsinkomen in 2022 voor 1 persoon hoger was dan € 62.191,- en voor 2 personen of meer hoger dan € 82.921,- was.

Wanneer en waar kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging ?

Bezwaar tegen deze verhoging kan worden aangetekend tot 01 juli 2024, een bezwaarformulier kunt u downloaden op onze website en versturen naar verhuur@eresm.nl

Het bezwaarformulier dient voor 01 juli 2024 bij de beheerder ERESM European Residential Management B.V. te worden ingediend en zal uiterlijk binnen 6 weken worden behandeld.

Met vriendelijke groet,
ERESM European Residential Management B.V.


Annual rent increase.

Rent increase private sector homes 2024

For private sector homes, the annual rent increase is a maximum of 5,5%.

Because the rent relates to a home in the private sector, no objection can be made to the increase.

Rent increase for social housing as of July 1, 2024

Your rental agreement is subject to the Rental Prices and Housing Implementation Act. This means that increasing your rent will be determined on an income-related basis from 2022. Based on the legal changes, your rent may be increased to the values ​​/ percentage below:

  • 5.8% if your family income in 2022 was lower than or equal to € 52.753,- for 1 person or € 61.046,- for 2 or more people.
  • A maximum of € 50,- if your family income in 2022 for 1 person was between € 52.753,- and € 62.191,- or for 2 people or more whose income was between € 61.046,- and € 82.921,-.
  • A maximum of € 100,- if your family income in 2022 for 1 person was higher than € 62,191,- and for 2 persons or more higher than € 82,922,-.

When and where can I object to the rent increase?

Objections to this increase can be lodged until July 1, 2024. You can download an objection form and send it to verhuur@eresm.nl

The objection form must be submitted to the administrator ERESM European Residential Management B.V. before July 1, 2024. at submitted and will be processed within 6 weeks at the latest.

Yours sincerely,
ERESM European Residential Management B.V.