Gebruiksvoorwaarden Website ERESM

Bijgewerkt en van toepassing per 19 januari 2021

I. DISCLAIMER

Informatie op de Site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en moet door gebruikers worden gecontroleerd.

II. JURIDISCH BELEID

Gebruiksvoorwaarden

Dank u voor uw bezoek aan de website van ERESM B.V. (hierna “Site”). Deze Site wordt uitsluitend ter informatie aan u verstrekt. Deze Site wordt aan u beschikbaar gesteld door ERESM B.V. (hierna “ERESM”), haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, haar opvolgers, rechtverkrijgers en derde-dienstverleners en als agent/vastgoedbeheerder van: ERES LP en ERES NL Holding B.V. (“Verhuurder(s)”) (tezamen: “ERESM”). Op uw gebruik van deze Site zijn deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) en onze Privacyverklaring van toepassing. Door gebruik te maken van deze Site verklaart u akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of onze Privacyverklaring (www.eresm.nl/en/privacy/) kunt u geen gebruik maken van deze Site. U kunt een exemplaar van deze Voorwaarden printen en bewaren.

Wijzigingen van gebruiksvoorwaarden
ERESM behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op enig moment te wijzigen of aan te passen. ERESM zal alle wijzigingen of aanpassingen van deze Voorwaarden op deze Site publiceren. Door gebruik te maken van deze Site verklaart u dat u de geldende Voorwaarden aanvaardt zoals die op het moment van dat gebruik op de Site zijn gepubliceerd.

Gebruik van deze Site

De informatie en materialen op deze Site, waaronder doch niet beperkt tot de tekst, (grafische) afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden, logo’s alsmede de ordening en het algemeen ontwerp van de Site (tezamen: de “Content”) zijn eigendom van of in licentie gegeven door ERESM. Op die informatie en materialen zijn de intellectuele-eigendomsrechten van ERESM en/of derden van toepassing. ERESM geeft u uitsluitend toestemming voor het inzien of downloaden van de Content voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle eigendomsaanduidingen die in de Content zijn opgenomen behoudt. Het is u niet toegestaan de Site en/of enige Content te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te creëren, over te dragen, te verkopen of anderszins te gebruiken. Het is u niet toegestaan de Site en/of enige Content te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ERESM, welke toestemming geheel naar eigen inzicht door ERESM kan worden geweigerd.

Het is u niet toegestaan deze Site te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of voor doeleinden die op grond van deze Voorwaarden verboden zijn. Het is u niet toegestaan deze Site te gebruiken op een manier die in strijd is met lokale, provinciale, nationale en internationale  wet- of regelgeving die op uw gebruik van deze Site van toepassing is. Het is u niet toegestaan deze Site te gebruiken op een manier die kan leiden tot beschadiging, uitschakeling, overbelasting of aantasting van deze Site of tot verstoring van het gebruik en genot van deze Site door derden.

Content

Hoewel ERESM redelijke inspanningen levert om de Content te actualiseren en de juistheid ervan te controleren, garandeert noch verklaart ERESM dat de Content actueel en/of nauwkeurig is. ERESM aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de Content.

Gebruikers dienen het individuele Bewonersportaal te raadplegen om de duur/looptijd van een huurcontract te controleren. Informatie, waaronder beschikbaarheid, eigenschappen, plattegronden en huurcategorieën, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en moet door gebruikers worden gecontroleerd. Prijzen, appartements- of huurspecificaties en alle andere Content worden uitsluitend ter informatie verstrekt en het is mogelijk dat deze niet juist of volledig zijn. Tarieven of huurberekeningen worden uitsluitend bij benadering verstrekt te uwer informatie. Alleen een vertegenwoordiger van ERESM en/of Verhuurder kan u de daadwerkelijke prijs respectievelijk huurkosten verstrekken van huren of diensten die u eventueel wenst aan te vragen.

Wijziging van Content
ERESM behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen in de Content aan te brengen of de Content te verwijderen. Indien een gepubliceerde prijs voor een huur of appartement onjuist is, is ERESM (als agent van Verhuurder) uitsluitend verantwoordelijk voor de juiste prijs, die ERESM aan u zal verstrekken zodra zij zich bewust wordt van eventuele fouten. ERESM en/of Verhuurder behouden zich het recht voor om huurovereenkomsten, noteringen of diensten waarvoor een onjuiste prijs is vermeld te weigeren of te annuleren

Uw informatie

Alle persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft of op deze Site plaatst, worden behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring www.ERESM.nl/privacyverklaring/ Door persoonsgegevens door te geven of te plaatsen verklaart u dat u zich ervan bewust bent dat wij die persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Het is u niet toegestaan om enig onrechtmatig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, profaan of pornografisch materiaal, of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale, internationale en buitenlandse wet- en regelgeving die van toepassing is op deze Site en uw gebruik ervan, op deze Site te plaatsen of van of naar deze Site door te geven.

Disclaimer

DE SITE EN DE CONTENT WORDEN VERSTREKT OP BASIS VAN “AS IS, WHERE IS”. ERESM WIJST, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE VOORWAARDEN, BEDINGEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SITE OF DE CONTENT VAN DE HAND.

ERESM GARANDEERT NIET DAT DE SITE EN DE CONTENT VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF ANDERE PROGRAMMABEPERKINGEN OF DAT DE TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE SITE EN DE CONTENT CONFORM UW VERWACHTINGEN ZULLEN ZIJN. DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADE OF LETSEL (BEHOUDENS OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET NALATIGHEID VAN ERESM) DIE WORDT GELEDEN DOOR, OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT TEKORTKOMING IN DE NAKOMING, FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, DOORHALINGEN, GEBREKEN, VERTRAGING IN UITVOERING OF DOORGIFTE, COMPUTERVIRUSSEN, STORINGEN IN DE COMMUNICATIELIJN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING OF GEBRUIK VAN INFORMATIE INZAKE UW EIGENAARSACCOUNT. U ERKENT MET NAME DAT ERESM NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONRECHTMATIG HANDELEN VAN DERDEN. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN HOUDT EEN BEPERKING OF UITSLUITING IN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN BEDRIEGLIJKE VOORSTELLING VAN ZAKEN.

Beperking aansprakelijkheid
ERESM IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, BIJKOMENDE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OF ENIG ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE CONTENT DAARVAN OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE OF DE CONTENT DAARVAN TE GEBRUIKEN, OOK ALS ERESM VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, BEHOUDENS VOOR ZOVER DIE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT. IN ELK GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ERESM UIT HOOFDE VAN ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT € 5,00.

Links

Links naar websites van externe derden (de “Gelinkte Sites”) worden uitsluitend bij wijze van service verstrekt en houden geen goedkeuring in door ERESM van de eigenaren of exploitanten van de Gelinkte Sites, evenmin als een goedkeuring van de content, producten, advertenties of andere materialen op de Gelinkte Sites, of enige relatie tussen ERESM en de Gelinkte Sites. ERESM heeft geen zeggenschap over Gelinkte Sites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan, waaronder doch niet beperkt tot links op de Gelinkte Sites of wijzigingen of updates van de Gelinkte Sites.

ERESM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor Gelinkte Sites of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw toegang tot en/of gebruik ervan.

Vrijwaring
U stemt ermee in ERESM, haar werknemers, directeuren, verwante entiteiten en Verhuurder(s) te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle vormen van aansprakelijkheid en (on)kosten, waaronder redelijke kosten van rechtsbijstand, verband houdend met enige schending van deze Voorwaarden door u in verband met uw gebruik van deze Site. 

Deelbaarheid
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is op grond van toepasselijk recht, dan maakt deze als zodanig niet langer deel uit van deze Voorwaarden en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Gehele overeenkomst
Tenzij in deze Voorwaarden anders is vermeld, vormen deze Voorwaarden en de Privacyverklaring en Cookieverklaring de gehele overeenkomst tussen u en ERESM met betrekking tot uw gebruik van deze Site (de “Overeenkomst”). Deze Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken, onderhandelingen en besprekingen tussen partijen. Er is geen sprake van wettelijk verplichte of andere impliciete of expliciete toezeggingen, garanties, voorwaarden of overeenkomsten tussen partijen in verband met het gebruik van deze Site behoudens zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

Beëindiging
ERESM behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, uw toegang tot deze Site en de bijbehorende diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te beëindigen, wanneer u tekortkomt in de nakoming van het bepaalde in deze Voorwaarden.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. U stemt hierbij uitdrukkelijke in met de enige en uitsluitende absolute en relatieve competentie van de Nederlandse rechter, voor alle zaken, vorderingen, geschillen of kwesties voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van deze Site en/of deze Voorwaarden, Privacyverklaring en Cookieverklaring. Niets in deze Voorwaarden belet ERESM een procedure aan te spannen voor een rechtbank van enig ander land of grondgebied met rechtsbevoegdheid.

III. ERKENNING

Wij bij ERESM streven ernaar uw privacy te beschermen door middel van maatregelen die het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en vernietigen van, en beschikken over, persoonsgegevens beperken. Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij die informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met onze Privacyverklaring www.ERESM.nl/privacyverklaring/..

Verdere informatie over het gebruik van cookies op deze Site is te vinden in onze Cookieverklaring www.ERESM.nl/nl/cookies/.

Contact:
ERESM
Sarphati Plaza, 8e verdieping, Rhijnspoorplein 10, 1018 TX
Amsterdam, Netherlands
Tel: +31 20-2358812
Inschrijvingsnummer handelsregister: 69073422