Uw huurovereenkomst is onderhevig aan de Uitvoeringswet huurprijzen en woonruimte. Dit betekent dat de verhoging van uw huurprijs zal worden bepaald op een inkomensafhankelijke basis van 2020. Op basis van de wettelijke wijzigingen kan uw huurprijs worden verhoogd tot de onderstaande waarden / percentage:

  • 2,3% als uw gezinsinkomen in 2020 lager was dan of gelijk was aan € 47.948,- voor 1 persoon of € 55.486,- voor 2 of meer personen.
  • maximaal € 50,- als uw gezinsinkomen in 2020 voor 1 persoon tussen de € 47.948,- en € 56.527,- was of voor 2 personen of meer het inkomen tussen de € 55.486,- en € 75.369,- was.
  • maximaal € 100,- als uw gezinsinkomen in 2020 voor 1 persoon hoger was dan € 56.527,- en voor 2 personen of meer hoger dan€ 75.369,- was.

Wanneer en waar kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging ?

Bezwaar tegen deze verhoging kan worden aangetekend tot 01 juli 2022, een bezwaarformulier kunt u downloaden op onze website en versturen naar verhuur@eresm.nl

Het bezwaarformulier dient voor 01 juli 2022 bij de beheerder ERESM European Resid ential Management B.V. te worden ingediend en zal uiterlijk binnen 6 weken worden behandeld.

Met vriendelijke groet,
ERESM European Residential Management B.V.


Annual rent increase.

Your rental agreement is subject to the Rental Prices and Housing Implementation Act. This means that increasing your rent will be determined on an income-related basis from 2020. Based on the legal changes, your rent may be increased to the values ​​/ percentage below:

  • 2.3% if your family income in 2020 was lower than or equal to €47,948 for 1 person or €55,486 for 2 or more people.
  • A maximum of €50 if your family income in 2020 for 1 person was between €47,948 and €56,527 or for 2 people or more whose income was between € 55,486 and € 75,369.
  • A maximum of € 100 if your family income in 2020 for 1 person was higher than € 56,527 and for 2 persons or more higher than €75,369.

When and where can I object to the rent increase?

Objections to this increase can be lodged until July 1, 2022. You can download an objection form and send it to verhuur@eresm.nl

The objection form must be submitted to the administrator ERESM European Residential Management B.V. before July 1, 2022. at submitted and will be processed within 6 weeks at the latest.

Yours sincerely,
ERESM European Residential Management B.V.